SURE-İ İHLAS'IN FAZİLETİ

 

SURE-İ İHLAS'IN FAZİLETİNE DAİR OLAN HADİSİ ŞERİFLER

OKUNUŞU:Kulhü vellahü ehad.Allahüssamed,Lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad.

MANASI:De ki:O,Allah'tır,bir tektir(O) Allah'tır,sameddir(Zeval bulmayan bir bakidir,daimdir,herkesin ve herşeyin doğrudan doğruya muhtaç olduğu ve kasdettiği yegane varlık,uluslar ulusudur.)Doğurmadı O,doğrulmadı da...Hiçbir şey O'nun dengi ve benzeri değildir.

Peygamberimiz buyurdu:

"Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki,İhlas Suresi'ni okumak,Kur'an'ın üçte birini okumaya bedeldir."

"Bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaya gücünüz yeter mi?Buyurunca,Ashabı kiram bu işe takatlarının yetmeyeceğini düşünerek:Ya Resulüllah buna hangimizin gücü yeter ,dediler.Bunun üzerine Resulü Ekrem:(Kulhüvellahü ehad allahüssamed)Kur'an'ın üçte biridir" buyurudu.

"Her kim bir defa İhlas'ı okursa Kur'an'ın üçte birini okumuş gibidir,iki defa okursa Kur'an'ın üçte ikisini okumuş gibidir.Üç defa okurda bütün Kur'an'ı okumuş gibi ecre nail olur."

"Sizden her birinizi her gece(Kulhü vellahü ehad...)okumaktan ne meneder.Çünkü o bütün Kur'an'a muadil olur."

İHLAS'I OKUYANIN GÜNAHLARI AFFEDİLİR

"Her kim Sure-iİhlas'ı okursa Allah Teala o kimsenin elli senelik günahını effeder."

"Kulhü vellahi ehad...ı her gün ikiyüz defa okuyan kimsenin kul borcu hariç elli senelik günahı affedilir."

"Kulhü vellahü ehad...ı iki yüz defa okuyan kimsenin Allah Teala iki yüz senelik günahını affeder."

SABAH VE AKŞAMLARI OKUMAK

Peygamberimiz buyurdu:

"Sabah ve akşamladığın vakit (Kulhü vellahi ehad..) ve Muavvizeteynleri üçer defa oku,bunlar her gün sana kafi gelir."

EVE GİRERKEN OKUNURSA

Resulü Ekrem buyurdu:

"Her kim evine gireceği anda (Kulhü vellahi ehad..) okursa,o evin ehlinden ve komşularından fukaralık kaldırılır."

"Birisi fakirlikten ve maişet darlığından Resulü Ekrem'e şikayette bulundu.Resulü kibriya ona:Evine girdiğinde kimse varsa selam ver,eğer yoksa üzerime selam getir ve bir defa İhlas'ı oku".O kimse Resulü Ekrem'in bu emrini yaptı,Allah Teala ona rızık yağdırdı.(O kadar bol rızka daldırırdı ki)hatta komşularına dağıtmaya başladı."

CUMA GÜNÜ CAMİYE GİRİLDİĞİ VAKİT

Resulü Ekrem Efendimiz:

"Her kim Cuma günü camiye girdiği vakit dört rekat namazı kılar ve her rekatta Fatiha'dan sonra ellişer defa Kulhüvellahi ehad....okur.Dört rekatta iki yüz defa eder.Bunu yapan kimse cennetteki yerini görmedikçe,yahut cennetteki yeri ona gösterilmedikçe ölmez" buyurdu.

YATARKEN SURE-İ İHLAS OKUMAK

Resulü Ekrem buyurdu:

"Her kim yatacağında sağ tarafı üzerine yatar da Kulhüvellahü ehad......yüz defa okursa kıyamet günü olduğu vakit Cenab-ı Hak o kuluna:Ey kulum,sağından cennete gir,buyurur."

HASTALANINCA OKUMAK

Cenab-ı Peygamber buyurdu:

"Bir kimse hastalandığı vakit Kulhüvellahü ehad.....okur da ve o hastalıktan kurtulmayarak ölürse,o kimse kabir fitnesinden ve kabir azabından emin olur.Kıyamet günü ise bütün melekler onu yüklenerek sırattan cennete geçirirler."

CENNETTE KÖŞK VERİLECEĞİNE DAİR:

Peygamberimiz buyurdu:

"Her kim (Kulhü vellahü ehad.....)oniki defa okursa Cenab-ı Ecelli Ala onun için cennette on iki adet köşk bina eder.Hafaza melekleri birbirlerine derler ki:"Haydin yürün gidelim de kardeşimizin köşküne bakalım."

"Bir seferden Nebiyyi Ekrem'le birlikte dönmüştük.Resulü Ekrem birinin Kulhü vellahü ehad ........okuduğunu işitince"vacip oldu"buyurdu.(Ne vacip oldu ya Resulallah dedim.Resulü Ekrem:"Cennet vacip oldu" buyurdu."

Diğer hadisi şerifte:

" Her kim Sure-i İhlas'ı her gün ellişer defa okursa o kimseye ey Allah Teala'nın medhine mazhar olan kabrinden kalk,cennete gir,diye nida olunur."

"Her kim Sure-i İhlas'ı namazın içinde veya dışında yüz defa okursa Cenab-ı Hak onun için cehennemden kurtuldu diye berat yazar."

"Her kim Sure-i İhlas'ı bin defa okursa, diyetini ödeyerek nefsini cehennemden kurtarmış olur."

"Her kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra Sure-i İhlas'ı yüz defa okursa,Allah Teala ile kendi arasında olup ta kimsenin bilmediği günahları affedilir."buyruldu.

Diğer hadisi şerifte:

"Her kim sabah namazından sonra Sure-i İhlas'ı hiç kimse ile konuşmadan yüz defa okursa,o gün içinde Cenab-ı Allah tarafından elli sıddıkın sevabı yükseltilmiş olur."

"Her kim sabah namazından sonra Sure-i İhlas'ı oniki defa okursa,Kur'an'ı dört defa hatmetmiş gibi ecir verilir."buyruldu.

Resulü Ekrem:

"Kulhü vellahü ehad.....her kim arafa günü akşamı bin defa okursa,Cenab-ı Hak ona istediğini verir."buyurdu.

Peygamberimiz buyurdu:

"Her kim sefere çıkmayı arzu ettiği vakit İhlas'ı kapısının yanında on bir defa okursa,Cenab-ı Hak seferden dönene kadar evini muhafaza eder."

"Her kim akşam namazından sonra kimse ile konuşmadan iki rekat namaz kılar,birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas,ikinci rekatta Fatiha'dan sonra Sure-i İhlas'ı okursa yılanın havından çıktığı gibi günahından çıkar."

"Farz namazından sonra Kulhü vellahü ehad...... onar defa okuyana Cenab-ı Ecelli Ala'nın rızası ve mağfireti vacip olmuştur."

"Çanlar çalındığı vakit (Allah Celle Celalühu'ye şirk koşmak için yeryüzünde çalınan çanlar) Rahman olan Cenab-ı Ecelli Ala'nın gazabı şiddetlenir,yeryüzünün muhtelif yerlerine melekler inerler ve Kulhü vellahü ehad.....okurlar.Allah Teala'nın gadabı ilahiyyesi sakin olana kadar okumaya devam ederler."

EN BÜYÜK GANİMET

OKUNUŞU.La ilahe illallahu vahıden ehaden sameden lem yettehız sahıbeten vela veleden velem yekün lehu küfüven ehad.

Bu zikrin fazileti hakkında Sevgili Peygamberimiz:

"Her kim bu zikri on defa okursa Allah Teala o kimse için kırk milyon sevap yazar."buyurdu.